MEDENİYET AKADEMİSİ PROJESİ’NİN AMACI VE HEDEFLERİ

 

Medeniyet, en bilinen anlamıyla “medine”den türer. Medine ise bizim kültürel kodlarımızın filizlendiği, şekillendiği ve geliştiği yerdir. Bu minvalden bakıldığında medeniyet, insanoğlunun asıl gayesini gerçekleştirme faaliyetleri yolunda attığı adımların tümüdür. Bu tanım öylesine geniştir ki kültürden felsefeye, ekonomiden siyasete, sanattan sosyal yaşama kadar hayatımızın her alanına sirayet eder. Etmekle de kalmaz; bu yürüyüşte atılacak bütün adımların yerini, zamanını, zeminini ve yönünü de belirler. Bir medeniyet tasavvuru olmayan toplumlar, varlıklarını sürdürememiş ve yok olup gitmişlerdir. Aksine kendi tohumlarından bir medeniyet tasavvuru üretmiş ve buna mutabık şekilde yaşamış toplumlar ise uzun süre tarih sahnesinde var olmayı başarmışlardır. Medeniyet, teoride kalan bir söylem değildir. Aksine toplumun elinden ve dilinden çıkan bütün nesneler, bu teorinin pratize edilmiş halleridir. Sözgelimi Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurumsallaşmış bütün yapıların öz taşlarını biz Hazreti Peygamber tarafından kurulan Medine devletinde görürüz. Bu da medeniyet anlayışının sağlam zemin üzerine inşa edildiği takdirde geliştirilebilir bir olgu olduğunu bize anlatmaktadır. Ömrünü medeniyet üzerine düşünmekle geçiren büyük şair Sezai Karakoç’a göre medeniyetin tanımı şudur ve bu tanım, Medeniyet Derneği olarak bizim de benimsediğimiz bir tanımdır: “Medeniyet; insanoğlunun asıl gayesini gerçekleştirme çalışmalarından, ona varma anlayışından, onu bulma ve kaybetmeme gayretinden, o yöndeki duygu ve düşüncelerini ifade isteğinden doğan, kaynaklanan ve beslenen niyet ve faaliyetlerin, teori ve pratiğin, tasarım ve eserlerin reel ve potansiyel güçlerin tamamını ifade eder. Bu tanımdan hareketle Medeniyet Derneğimizin temelinde fikir ve düşünce dinamiklerimiz yer almaktadır. Zira düşünce olarak kavrayamadığımız bir medeniyeti somut nesneler üzerinden yürütebilmenin imkanı yoktur. Bu fikir ve düşünce çalışmalarının içerisinde siyaset, ekonomi, kültürel faaliyetler, İslami ve ilmi çalışmalar, gençlik ve eğitim çalışmaları ve sosyal içerikli gezi ve sportif faaliyetler yer almaktadır.

Medeniyet Gençliği Derneği Genel Merkezi olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’yle birlikte gerçekleştireceğimiz -Medeniyet Akademisi- projemiz bu ilkeler ve amaçlara yönelik planladığımız ilmi çalışmalardan birisidir.

Proje kapsamında belli konular ve belli bir literatür listesi etrafında düzenli okumaların yapılacağı ve her hafta düzenli olarak misafir hocaların davet edilip katılımcıların ilgili konuyu misafir hocayla birlikte müzakere etme imkanı bulacağı iki temel alan belirlenmiştir. Bu alanlar şu şekildedir:

 

 • Türk-İslam Medeniyeti Düşüncesi ve Tarihi: Cumartesi Günleri Saat 10:00-12:00
 • Batı Medeniyeti Düşüncesi ve Tarihi: Cumartesi Günleri Saat 13:00-15:00

 

Bu projemiz aynı zamanda bir sertifika programı olup proje sonunda derslere katılım kriterini yerine getiren katılımcılara sertifika takdim edilecektir. Derslere katılım kriteri 8 Hafta olan proje süresinde derslere en az 7 hafta katılım gösterme zorunluluğudur.

 

 

MEDENİYET DERNEĞİ VE FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

MEDENİYET AKADEMİSİ PROJESİ 

(24.03.2018-12.05.2018  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi) 

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI 

 1. İSLAMİ İLİMLER VE İSLAM TARİHİ LİTERATÜRÜ

(24,31 Mart 2018 Cumartesi Günleri Saat 10:00-12:00)

 1. Hafta (24.03.2018): Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hayatı Işığında İslamı Nasıl Anlamalıyız?
 2. Hafta (31.03.2018): İtikadi Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebebi, Ehli Sünnet ve-l Cemaat Anlayışı ve Fırkalar

Literatür: 

Müslümanların Tarihi (5 Cilt), Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yayınları

İslam’da İki Ana Kaynak: Kitap ve Sünnet, M. Asım Köksal, TDV Yayınları

Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları

İslam Düşüncesinin Yapısı, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

Islam Dusuncesi Tarihi, Mian Muhammed Serif, Insan Yayinlari

İslam Tarihi (3 Cilt), Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi, Ötüken Neşriyat

Tasavvuf Kültüründe Hadis, Muhittin Uysal, Ensar Neşriyat

Kelam İlmi ve İslam Akaidi, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

Mezhepler Tarihi, Muhammed Ebû Zehra, Ağaç Kitabevi Yayınları

 FİKRİYAT TEMELLERİMİZ

(7, 14 Nisan 2018 Cumartesi Günleri Saat 10:00-12:00) 

 1. Hafta (07.04.2018):Kelam, Felsefe ve İrfan Bağlamında İlmî Anlayışlar; Filozoflar, Meşşailik, Mutezile ve İşrakilik
 2. Hafta (14.04.2018): Tasavvufta Ekolleşme, Tasavvufun Sosyal, Askerî ve İktisadî Hayattaki Rolü

 

Literatür: 

Kelam, Serafettin Golcuk, Suleyman Toprak, Tekin Kitabevi

Tasavvufa Giriş, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Sufi Kitap Yayınları

Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi, Abdülkerim Kuşeyri, Dergah Yayınları

Tasavvuf, Mahir İz, Kitabevi Yayıncılık

İslam Felsefesine Giriş, Richard Taylor, Peter Adamson, Küre Yayınları

İslami İlimlere Giriş, Hasan Hanefi , İnsan Yayınları

Sorun Nedir, Teoman Duralı, Dergah Yayınları

Şeyh-i Ekber İbn Arabi Düşüncesine Giriş, Mahmut Erol Kılıç, Sufi Yayınları

Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Mustafa Kara, Dergah Yayınları

Dört Kapı Kırk Eşik, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları Tarihi, Hicabi Gülgen, Emin Yayınları

 1. OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KLASİK ÇAĞI

(21, 28 Nisan 2018 Cumartesi Günleri Saat 10:00-12:00) 

 1. Hafta (21.04.2018):Osmanlı Beyliği; Gazâ, Uc Toplumu ve Kültürü
 2. Hafta (28.04.2018):Osmanlı’nın Dünya Devleti Oluşu

Literatür: 

Devlet-i Aliyye I, Halil İnalcık, İş Bankası Kültür Yayınları

Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Yapısı, HeathLowry, Bilgi Üniversitesi Yayınları

İki Cihan Âresinde, Cemal Kafadar, Birleşik Yayınevi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Halil İnalcık vd., Eren Yayıncılık

Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, SuraiyaFaroqhi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Osmanlı Medeniyeti, Derleme, Klasik Yayınları

Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, Samiha Ayverdi, Kubbealtı Neşriyat

 1. TANZİMAT, BATILILAŞMA VE MODERN TÜRKİYE

(5, 12 Mayıs 2018 Cumartesi Günleri Saat 10:00-12:00) 

 1. Hafta (05.05.2018): Tanzimat Nedir? Tanzimat’ın Uygulanması, İç ve Dış Tepkiler
 2. Hafta (12.05.2018):Modern Türkiye’nin Doğuşunun Tarihsel Tahlilleri

Literatür: 

Tanzimat, Halil İnalcık, İş Bankası Kültür Yayınları

İslâm’da Modernleşme, Bedri Gencer, Doğu Batı Yayınları

Din ile Modernleşme Arasında, İsmail Kara, Dergâh Yayınları

Modern Türkiye’nin Doğuşu, Bernard Lewis, Türk Tarih Kurumu

Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Kemal H. Karpat, İmge Kitabevi

Misak-ı Millî’den Lozan’a, Mustafa Budak, Küre Yayınları

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İlber Ortaylı, Alkım Yayınevi

Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, Bilal Eryılmaz, İşaret Yayınları

13.05.2018 Saat 11:00 Kapanış ve Sertifika Programı

BATI MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI 

 1. KLASİK BATI DÜŞÜNCESİ

(24, 31 Mart 2018 Cumartesi Günleri Saat 13:00-15:00) 

 1. Hafta (24.03.2018):Felsefe’nin Temel Kavramları, Platon, Sokrates ve Aristotales: Mantık,

Metafizik, Sanat, Ahlak, Politika

 1. Hafta (31.03.2018):Klasik ve Modern Batı Felsefesi

Literatür: 

İdealar Kuramı, Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları

Felsefe Sözlüğü, Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları

Felsefe Tarihine Giriş, Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları

Felsefe Tarihinin Sorunları, BerndrantRussell, Kabalcı Yayınları

Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Francis E. Peters, Remzi Yayınları

Niçin Felsefe, Lokman Çilingir, Ankara Okulu Yayınları

Batı Felsefesi Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi

Antik Yunan’da Felsefe, Tuncay Saygın, Doğu Batı Yayınları

Düşünce Tarihi, TheodorOizermann, Amaç Yayınları

Eflatun’un Devlet Görüşü, Mehmet Karasan, M.E.B

Felsefeye Giriş, Takiyettin Mengüşoğlu, Remzi Yayınevi

 1. AVRUPA’NIN SİYASİ TARİHİ

(7,14 Nisan 2018 Cumartesi Günleri Saat 13:00-15:00) 

 1. Hafta (07.04.2018):Avrupa’da Feodal Düzen Öncesi Siyasi Erk ve Feodalitenin Çöküşünü Hazırlayan Sebepler
 2. Hafta (14.14.2018):Tarihsel ve Aktüel Anlamıyla Demokrasi

Literatür: 

Ana Hatlarıyla Siyasi ve Kültürel Avrupa, Veli Şirin, Biyografi.net Yayınları

Avrupa Tarihi, Norman Davies, İmge Yayınları

Kısa Avrupa Tarihi, Osman Karatay, Kitabevi Yayınları

Orta Çağ Avrupa Tarihi, Muammer Gül, Bilge Kültür Sanat

Avrupa Tarihi, J.M. Roberts, İnkılap Kitabevi

Din, Devlet, Demokrasi, Taha Parla, Metis Yayınları

Demokrasi, Bernard Crick, Dost Kitabevi

 1. AVRUPA’DA RÖNESANS VE AYDINLANMA

(21, 28 Nisan 2018 Cumartesi Günleri Saat 13:00-15:00) 

 1. Hafta (21.04.2018):Aydınlanma Nedir? Rönesans, Katolik Batı – Protestan Batı
 2. Hafta (28.04.2018):Modernizm ve Post-modernizm

Literatür:

 Avrupa Tarihi, J.M Roberts, İnkılap Yayınları

Hıristiyanlığın Özü, Ludwig Feuerbach, Say Yayınları

Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Umberto Eco, Can Yayınları

Ortaçağı Düşlemek, Umberto Eco, Can Yayınları

Hafıza, Tarih, Unutuş, Paul Ricoeur, Metis Yayınları

Akıl Çağı, Thomas Paine, İş Bankası Yayınları

ABD Tarihi, Alan Nevins, Doğu Batı Yayınları

Latin Amerika’nın Kesik Damarları, EduardoGaleano, Çitlembik Yayınları

Altı Bardakta Dünya Tarihi, TomStandage, Turkuvaz Yayınları

Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, Bülent İplikçioğlu, Arkeoloji Sanat Yayınları

Kapitalizmin Kısa Tarihi, FernandBraudel, Say Yayınları

 1. AVRUPA’NIN YİRMİNCİ YÜZYILI

(5, 12 Mayıs 2018 Cumartesi Günleri Saat 13:00-15:00) 

 1. Hafta (05.05.2018):20. Yüzyılın Tarihi Koşulları ve Felsefeye Etkisi
 2. Hafta (12.05.2018):Yirminci Yüzyıl Avrupasının Geçirdiği Fikri Dönüşümler

Literatür:

 Batı Düşüncesi – Felsefi Temeller, Ahmet Cevizci, Kasım Küçükalp, İSAM

Felsefe Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi

Felsefe Tarihi, WeberAlfred, Sosyal Yayınları

Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, David West, Paradigma Yayınları

Batı Felsefesi Tarihi 3, BertrandRussell, Bilgi Yayınları

1900’den Günümüze Büyük Düşünürler, Derleme- 3. Cilt, Etik Yayınları

 1. Yüzyıl Felsefe Tarihi, ChristianDelacampagne, İş Bankası Yayınları

13.05.2018 Saat 11:00 Kapanış ve Sertifika Programı

 

ÖN KAYIT:

Error: Contact form not found.