HAKKIMIZDA

Genel Merkez Görev Dağılımı

Genel Başkan

Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarını uygular, derneği yönetir. Yönetim Kuruluna faaliyetleri hakkında bilgi verir. Derneğin tüm çalışmalarından sorumludur. Yönetim kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi vermek ve çalışmalar için görevlendirmeler yapabilir. Genel merkez ve İl, İlçe Şubeler dâhil yürütülen her türlü iş ve işlemleri incelemek ve denetlemek yetkisine sahiptir. Derneğin adına basın toplantısı yapma, beyanatta bulunma yetkisine sahiptir. Derneği yurt içinde ve yurt dışında, her türlü resmi ve sivil kuruluşlar nezdinde ve her türlü toplantı ve kurullarda temsil eder. Birimlerin ve komisyonların koordineli çalışmasından sorumludur. Mali ve idari hesapların takipçisidir. (takdiri ile disiplin kurulunu göreve çağırılabilir) Tüm teşkilat kademeleri genel başkana bağlıdır ve genel başkan yönetim kurulu tarafından ilan edilen kararlarına uymakla yükümlüdür. Dernek adına çıkarılan tüm yayınların sahibi olarak sorumluluk alır. Genel başkan takdir ettiğinde toplantı ve temsil için görevlendirme yapabilir bu görevini yönetime devredebilir. Gerekli gördüğü hallerde, bazı yetkilerini dernek yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

İç Denetim ve Hakem Heyeti

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir. İç Denetim hakem heyeti disiplin cezasını vermeye yetkilidir. Yönetim kurulu üyesinin disiplinsizliği halinde, o üyenin toplantıya katılımı olmadan, diğer üyelerin kararıyla disiplin cezası Dernek üyeleri hakkında uyarma, kınama, üyelikten çıkarma cezaları verebilir.

Danışma Meclisi

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. En fazla 50 üyeden meydana gelir. Danışma Kurulu icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur. Kurulacak çalışma komisyonlarında görev alır çalışma alanları hakkında araştırma yapar, rapor hazırlar. Danışma kuruluna yönetim kurulunca bir başkan tayin edilir. Bir yönetim kurulu üyesi iletişimi sağlamak ile görevlendirilir.

Genel Başkan Yardımcısı

Derneğin kurumsal temsilini yapar. Teşkilatlanma ve mali konularda Genel Başkanın sorumluluk alanına yardımcı olur. Şube ve temsilciliklerle ilgili atama ve takip sürecinin yürütülmesine eşgüdüm sağlar. Genel Başkan adına dernek çalışmalarının tüzüğe uygun bir şekilde yürütülmesinde sorumludur. Genel Başkan Yardımcısı, başkanın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında, Genel Başkanın verdiği yetkilerini kullanı Genel Başkanın bulunmadığı toplantıları yönetir ve programlarda vekâlet görevini üstlenir. Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkana vekâlet eder ve genel başkanın görevlerini yapar.

Genel Sekreter

Yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını düzenler. Genel kurul hazırlık çalışmalarını yürütür. Karar defterinden sorumludur. Üye kayıtlarını tutar. Üye kırtasiye çalışmasını yürütür. Kurumsal ilişkilerde derneği temsil eder. Dernek demirbaş listesini tutar. Gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlanması Akredite çalışmaları için yönetimden karar çıkarır ve takipçisi olur. Genel Başkanın bulunmadığı programlarda vekâlet görevini üstlenir.

Mali ve İdari İşler

Dernek faaliyetleri için finansman kaynaklarının oluşturulmasını sağlar Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının bakım ve onarımından sorumludur. Derneğin genel giderleri ile işleri yürütür. Mali tabloların ( Gelir –Gider ) oluşturulması ve sunumundan sorumludur.

Şube ve Temsilciliklerle İlişkiler Birimi

Dernek Şube ve Temsilciliklerin kurulmasıyla ilgili ön çalışmaları yaparak yönetim kurulunun bilgisine ve onayına sunar. Şube ve Temsilciliklerin çalışmalarını takip eder, raporlar hazırlar ve yönetim kurulunca alınana kararların uygulanmasını sağlar.

Üniversite ve Gençlik Birimi

Çalışmalarını bir komisyon eliyle yürütür. Hedef kitleri 14- 30 yaş arası gençlik kitlesini kapsayan faaliyetler yapar. Yapılan faaliyetleri raporlar Üniversite temsilcilerinin atamasını yapar, kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesini koordine eder.

Organizasyon ve Planlama Birimi

Derneğin faaliyetlerinin organizasyon süreçlerini yönetir. Derneğin faaliyetlerinin tasarlanması, planlama ve uygulamasının gerçeklemesini sağlar. Faaliyet iş planını yapar ve yönetime sunar. Yapılacak tüm faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütmesini sağlar.

Basın Yayın ve Enformasyon Birimi

Dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara Derneği tanıtmak ve derneğin hizmet alanına giren çalışmalar konusunda kamuyu bilgilendirir. Dernek adına yayınlanan tüm görsel ve matbu yayınların hazırlanması ve yayınlanmasını sağlar. Derneğin faaliyet arşivini tutar. Derneğin sosyal medya hesaplarını web sitesini yönetir.

Akademi ve Eğitim

Dernek faaliyetleri kapsamında gerçekleşecek akademik konularla ilgili süreci ve ilişkilerin yürütülmesini sağlar. Kurum içi ve genel faaliyetler kapsamında birimler tarafından talep edilen eğitim çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi. İhtiyaç görüldüğünde eğitim çalışmalarının planlanarak yönetim kuruluna teklif etmek.

Kurumsal İşbirliği ve Dış ilişkiler

STK’lar, Mülki idare, belediyeler, resmi kurum vb. kuruluşlarla işbirliği, dayanışma ve ortak platformda çalışmalar üretmeye ve yürütmeye dönük süreçlerin yönetmek. Ülkemizde organize edilecek dernek faaliyetlerimiz kapsamında, yurt dışından gelecek kurum ve kişilerle iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

İl Temsilcilikleri

Görev Dağılımı

İl Temsilcisi

Derneği İl genelinde temsil eder. Genel Merkeze ve Genel Başkana karşı sorumludur. Derneğin il genelinde çalışmalarından sorumludur Birimlerin ve komisyonların koordineli çalışmasından sorumludur. Mali ve idari hesapların takipçisidir İl Yönetimindeki tüm teşkilat kademeleri İl Temsilcisine bağlıdır. Genel Merkez tarafından ilan edilen kararlara uymakla yükümlüdür. Genel Merkez, Gene Başkan takdir ettiğinde İl Temsilciliği için toplantı ve temsil için görevlendirme yapabilir. Genel Başkan adına dernek çalışmalarının tüzüğe uygun bir şekilde yürütülmesinde sorumludur.

İl Sekreteri

Yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını düzenler. Üye kayıtlarını tutar ve gönüllü kayıtlarını tutar. Kırtasiye çalışmasını yürütür. Kurumsal ilişkilerde İl genelinde derneği temsil eder. Dernek demirbaş listesini tutar. Gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlar. İl Temsilcisinin bulunmadığı toplantı ve programlarda vekâlet görevini üstlenir.

Mali ve İdari İşler

İl Temsilciliğin faaliyetleri için finansman kaynaklarının oluşturulmasını sağlar İl Temsilciliğin taşınır ve taşınmaz mallarının bakım ve onarımından sorumludur. İl Temsilciliğin genel giderleri ile işleri yürütür.

İlçe Temsilcilikleri İle İlişkiler Birimi

İlçe Temsilciliklerin kurulmasıyla ilgili ön çalışmaları yaparak İl temsilcilik yönetim kurulunun bilgisine ve onayına sunar. İlçe Temsilciliklerin çalışmalarını takip eder, raporlar hazırlar,Genel Merkez ve İl Temsilcilik yönetim kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlar.

Üniversite ve Gençlik Birimi

İl genelinde Çalışmalarını bir komisyon eliyle yürütür. İl genelinde hedef kitleri 14- 30 yaş arası gençlik kitlesini kapsayan faaliyetler yapar. İl genelinde yapılan faaliyetleri raporlar İl genelinde üniversite temsilcileri ile iletişimi sağlar, kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesini koordine eder.

Organizasyon ve Planlama Birimi

İl Temsilciliğin faaliyetlerinin organizasyon süreçlerini yönetir. İl Temsilciliğin faaliyetlerinin tasarlanması, planlama ve uygulamasının gerçeklemesini sağlar. İl Temsilciliğinin Faaliyet iş planını yapar ve yönetime sunar. İl Temsilciliğinin tüm faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütmesini sağlar.

Basın Yayın ve Enformasyon Birimi

İl Temsilcilik amaç ve hedefleri doğrultusunda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütür. Dernek adına Genel Merkez tarafından yayınlanan tüm görsel ve matbu yayınların dağıtılmasını ve yayılmasını sağlar. İl Temsilciliğin faaliyet arşivini tutar. İl Temsilciliğin sosyal medya hesaplarını web yönetir.

Akademi ve Eğitim

Genel Merkezin ve İl Temsilciliğinin İl genelinde faaliyetleri kapsamında gerçekleşecek akademik konularla ilgili süreci ve ilişkilerin yürütülmesini sağlar. Genel Merkezin ve genel faaliyetler kapsamında birimler tarafından yürütülen eğitim çalışmalarının ilde planlanması ve yürütülmesini sağlar. İhtiyaç görüldüğünde eğitim çalışmalarının planlanarak yönetim kuruluna teklif etmek.

Kurumsal İşbirliği Birimi

İl genelinde STK’lar, Mülki idare, belediyeler, resmi kurum vb. kuruluşlarla işbirliği, dayanışma ve ortak platformda çalışmalar üretmeye ve yürütmeye dönük süreçlerin yönetmek. Genel Merkez tarafından organize edilecek dernek faaliyetleri kapsamında, İl geneline gelecek kurum ve kişilerle iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

İlçe Temsilcilikleri

Görev Dağılımı

İlçe Temsilcisi

Derneği İlçe genelinde temsil eder. Genel Merkeze, Genel Başkana ve İl Temsilcisine karşı sorumludur. Derneğin ilçe genelinde çalışmalarından sorumludur Birimlerin ve komisyonların koordineli çalışmasından sorumludur. Mali ve idari hesapların takipçisidir İlçe Temsilcilik yönetim kademeleri İlçe temsilcisine bağlıdır. Genel Merkez ve İl Temsilciliği tarafından ilan edilen kararlara uymakla yükümlüdür. Genel Merkez, Genel Başkan takdir ettiğinde İlçede toplantı ve temsil için görevlendirme yapabilir. Genel Başkan adına dernek çalışmalarının tüzüğe uygun bir şekilde yürütülmesinde sorumludur.

İlçe Sekreteri

Yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını düzenler. Üye ve gönüllü kayıtlarını tutar. Kırtasiye çalışmasını yürütür. Kurumsal ilişkilerde derneği temsil eder. Dernek demirbaş listesini tutar. Gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlar. İlçe Temsilcisinin bulunmadığı toplantı ve programlarda vekâlet görevini üstlenir.

Mali ve İdari İşler

İlçe Temsilciliğin faaliyetleri için finansman kaynaklarının oluşturulmasını sağlar İlçe Temsilciliğin taşınır ve taşınmaz mallarının bakım ve onarımından sorumludur. İlçe Temsilciliğin genel giderleri ile işleri yürütür. İlçe Temsilciliklerin çalışmalarını takip eder, raporlar hazırlar ve yönetim kurulunca alınana kararların uygulanmasını sağlar.

Üniversite ve Gençlik Birimi

İlçede Çalışmalarını bir komisyon eliyle yürütür. İlçede Hedef kitleri 14- 30 yaş arası gençlik kitlesini kapsayan faaliyetler yapar. İlçede Yapılan faaliyetleri raporlar. İlçede Üniversite temsilcileri ile iletişimi sağlar, kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesini koordine eder.

Organizasyon ve Planlama Birimi

İlçe Temsilciliğin faaliyetlerinin organizasyon süreçlerini yönetir. İlçe Temsilciliğin faaliyetlerinin tasarlanması, planlama ve uygulamasının gerçeklemesini sağlar. İlçe Faaliyet iş planını yapar ve yönetime sunar. İlçede Yapılacak tüm faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütmesini sağlar.

Basın Yayın ve Enformasyon Birimi

Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda İlçede basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara uyumunu sağlar. Dernek adına yayınlanan tüm görsel ve matbu yayınların İlçede dağıtılmasını ve yayılmasını sağlar. İlçe Temsilciliğin faaliyet arşivini tutar. İlçe Temsilciliğin sosyal medya hesaplarını yönetir

.

Akademi ve Eğitim

Genel merkez ve İl Temsilciliği faaliyetleri kapsamında gerçekleşecek akademik konularla ilgili süreci ve ilişkilerin İlçede yürütülmesini sağlar. Genel Merkezin, İl Temsilciliğinin ve genel faaliyetler kapsamında birimler tarafından yürütülen eğitim çalışmalarının İlçede planlanması ve yürütülmesini sağlar. İhtiyaç görüldüğünde eğitim çalışmalarının planlanarak İlçe Temsilcilik yönetim kuruluna teklif eder.

Kurumsal İşbirliği Birimi

İlçede STK’lar, Mülki idare, belediyeler, resmi kurum vb. kuruluşlarla işbirliği, dayanışma ve ortak platformda çalışmalar üretmeye ve yürütmeye dönük süreçlerin yönetmek. Genel Merkez tarafından organize edilecek dernek faaliyetleri kapsamında, İlçe geneline gelecek kurum ve kişilerle iletişim ve koordinasyonu sağlamak