Tüzüğümüz


Derneğin Adı ve Merkezi


Madde 1- Derneğin Adı: “Medeniyet Derneği” dir.


Madde 2 – Derneğin Genel Merkezi, Hırkai Şerif Mh. Fevzipaşa Cd. Mevkufatçı Sok. No:17/2 Fatih – İstanbul’da dır.


Yurt dışında ve yurt içinde gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararı ile şubeler ve temsilcilikler açabilir.


AMAÇ VE HİZMET KONULARI:
Tarihi ile barışık, kendi medeniyet değerlerinden haberdar ve bu değerleri yüceltecek bir


neslin yetişmesi için, ilim, kültür ve sanat alanında faaliyet yapar.


Başta İslam medeniyeti olmak üzere batı medeniyeti gibi halen yaşayan medeniyetlerin


mukayeseli olarak hukuk, iktisat, ahlak, sanat, yönetim ve kültür alanlarındaki verilerinin


mukayeseli etütlerini yapar, neşreder.


Dini, ahlaki-milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmak, bu neşriyatı


tanıtmak için yayınevleri açmak, matbaa kurmak, yurtlar, sosyal içerikli spor alanları tesis


etmek, kendine bağlı kulüpler kurmak ve benzeri konuların gerçekleştirilmesi için menkul ve


gayrimenkul mallar edinmek, bu mallardan gerekli görülenleri vakfetmek, vakıf kurmak ve


işletmek, kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunur.


Dernek amacına ulaşmak için:


a) Kurslar açar, geziler, kamplar, sağlık taramaları, spor müsabakaları düzenler,


b) Konferans, seminer, panel, açık oturum, miting, gibi açık hava veya salon toplantıları


c) Derleme çalışmaları, yarışmalar, sergi, kermes, konser, piknik, yemek, kokteyl, parti,


ağaçlandırma, orman kurma ve benzeri organizasyonlar düzenler,


d) Milli, dini, ahlâki, içtimai ve amacına ilişkin konularda her türlü yazılı, sesli ve görüntülü


yayınlarda bulunabilir. Elektronik ortamlarda neşriyat yapabilir. Bu amaca ulaşmak için


günlük, haftalık, aylık bültenler, dergiler, kitaplar, yıllıklar ve benzeri yayınlar yapar. Bu


yayınlarını ulusal ve uluslararası düzeyde bilgisayar ağında da yayınlar. Tüm iletişim


e) Yayınevleri açar, matbaa kurar, dershane kurar, ilmi araştırmalar yaptırır,


f) Yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, aşevi, gençlik merkezi çocuk yuvası, bakımevi vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek.


g) Gayesi ile ilgili menkul ve gayrimenkul malları satın alır, mevcutları satar veya bunlardan gerekli gördüklerini vakıf haline getirir, vakfettiği malları işletir veya gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek.


ğ) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin


izinle kurabileceği tesisleri kurmak, Yurt içinde ve yurt dışında diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunlarla birleşir veya kurulu olanlara üye olur.


Uluslararası faaliyette bulunmak yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlara üye olmak bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak.


h) Eğitim ve öğretimin her kademesindeki öğrencilere maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu öğrencilere kendi kaynaklarından burs verir veya çeşitli kişi veya kuruluşların burslarına aracılık eder.


i) Lokal, kütüphane, dinleme salonu veya sosyal ve kültürel tesis açabilir, işletebilir


j) Amacına ilişkin olarak plan ve proje yaptırabilir, raporlar hazırlatır, bunlar için yarışmalar açabilir, uygulayabilir.


k) Ülkemizde yaşayan engelli ve engelli yakınlarının eğitim başta olmak üzere sağlık giderlerinin ve gerekli gereçlerinin temin edilmesi.


l) Tüzüğün 3. maddesinde tespit edilen amaçla ilgili olup da burada sayılamayan diğer her türlü konuda derneğin çalışma konularını teşkil eder.


m) Amacının gerçekleşmesine yönelik tüm bu faaliyetlerini mevzuat hükümleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirir.


n) Dernek amacına ilişkin olarak toplumun ve ülkemizin, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal sorunları ile ilgilenir. Bu konularla ilgili olarak lobi çalışmalarında bulunabilir, Sorunların tespit ve çözümüne yönelik çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler yapar, yaptırır, raporlar tanzim eder, ettirir. Tüm bunları, her türlü iletişim ve neşriyatı


kullanarak o) Dernek temsilcilikler açar, platformlar oluşturabilir, oluşanlara katılabilir, sandık


p) Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçlarına harcanacaktır.


y) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer


derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı


gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,


v) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler


z) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınaî işletmeler kurmak ve işletmekwith Offers. You need to have to properly opt for essaycompany review the paragraphs from the ebook you need to overview to