Medeniyet Derneği olarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğiyle 2018-2019 dönemi için hazırladığımız Medeniyet Akademisi adlı projemizi hayata geçiriyoruz. Medeniyet Akademisi, katılımcılarına özellikle Sosyal Bilimler alanında alternatif bir eğitim vermeyi ve kendilerine farklı düşünce sistemlerinin birikimlerinden istifade edebilecekleri ve bunu belli bir disiplin içerisinde gerçekleştirebilecekleri bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

Akademi çerçevesinde ‘Fikir-Düşünce Atölyesi’ ve ‘Siyaset-İktisat Atölyesi’ olarak iki temel çalışma grubu belirlenmiştir. Bu çalışma grupları içerisinde bulunan Felsefe, Teoloji, İktisat, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi vs.  alanlarına dair yapılacak olan muhtelif okuma, dinleme ve pratik çalışmalar hedeflerimize ulaşma bakımından son derece önemlidir.

Bu çalışmayla, sosyal bilimlerin farklı alanlarında uzmanlaşmaya doğru bir yol almak niyetindeyiz. Hazırlamış olduğumuz alternatif  ‘akademi’ ile, şimdiye kadar edinmiş olduğumuz bilgi ve birikimi, farklı alanlardan edineceğimiz birikimle perçinlemek, kendi medeniyetimizin dinamiklerinin alt yapısını anlamak ve bunu Batı düşünce sistemiyle karşılaştıracak bir donanım kazanmak, hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu minvalde yapacağımız okumalardan ve her hafta bizimle birlikte olacak bilim insanı, akademisyen ve ilim adamlarından edineceğimiz bilgilerle sistematik bir şekilde ve derinlemesine bir sosyal bilimler araştırmasının eşiğinde bulunmaktayız.

Medeniyet Akademisi programında yer alan ‘Fikir-Düşünce Atölyesi’ ve ‘Siyaset-İktisat Atölyesi’ alanına dair haftalık müfredat bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Program kapsamında literatüre ilişkin bir eser her hafta katılımcılara ücretsiz olarak takdim edilecektir.

Yukarıda bahsi geçen araştırma sahalarıyla yol almayı umut ettiğimiz bu projenin, katılımcılarının hayatlarına ve düşünce dünyalarına yeni ufuklar kazandıracağına inanıyoruz.

 

MEDENİYET AKADEMİSİ

 

 

 

FİKİR-DÜŞÜNCE ATÖLYESİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ DÜŞÜNCESİ VE TARİHİ

(17.11.2018-29.12.2018 Cumartesi Günleri Saat 10:00-12:00)

 1. Hafta (17.11.2018): Kur’an-ı Kerim’i Anlamada Sünneti Seniye’nin Yeri ve Önemi
 2. Hafta (24.11.2018): İtikadi Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebebi ve Ehl-i Sünnet Anlayışı
 3. Hafta (01.12.2018):Kelam, Felsefeve İrfan BağlamındaİlmîAnlayışlar
 4. Hafta(08.12.2018):Tasavvuf: Ekolleşme;TasavvufunSosyal, AskerîveİktisadîHayattakiRolü
 5. Hafta (15.12.2018):Medeniyetler Arası Etkileşim ve Osmanlı Sentezi
 6. Hafta (22.12.2018): Osmanlı Klasik Çağı’nın Temel Dinamikleri,Osmanlı’nın Dünya Devleti Oluşu
 7. Hafta (29.12.2018):Tanzimat Nedir? Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri

 

 

BATI MEDENİYETİ DÜŞÜNCESİ VE TARİHİ

(İkinci Dönem Gerçekleştirilecek)

 1. Hafta:Felsefe’nin Temel Kavramları ve Temel Felsefi Sorunlar
 2. Hafta:KlasikBatıDüşüncesiile Modern BatıDüşüncesininTemelFarklılıkları
 3. Hafta:Batı Dünyası ve Rönesans
 4. Hafta: Aydınlanma Dönemi ve Yeni Avrupalı Kimliği
 5. Hafta: Batı Medeniyeti ve Dünya
 6. Hafta: ÇağdaşBatı Medeniyeti’nde Kültür, Felsefe ve Din İlişkisi
 7. Hafta: Yirminci Yüzyıl Avrupasının Geçirdiği Fikri Dönüşümler

SİYASET-İKTİSAT ATÖLYESİ

 

SiYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ

(17.11.2018-29.12.2018 Cumartesi Günleri Saat 13:00-15:00)

 1. Hafta (17.11.2018): İlk Çağ Medeniyetleri’nde Yönetim ve İktisat
 2. Hafta (24.11.2018): Batı Siyasi Felsefesinin Büyük Düşünürleri
 3. Hafta (01.12.2018): Türk-İslam Siyaset Düşüncesinin Büyük Düşünürleri
 4. Hafta (08.12.2018): Kavramlar: Siyasal Sistem, Devlet, Anayasa, Demokrasi, Ulus Devlet
 5. Hafta (15.12.2018): Modern Siyaset Teorisi
 6. Hafta (22.12.2018): 20. Yüzyıl Siyasal Düzeni ve Uluslararası Örgütler: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, vb.
 7. Hafta (29.12.2018): Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkileri ve Alternatif Uluslararası Örgütler

 

 

İKTİSADİ DÜŞÜNCE-MEDENİYET İLİŞKİSİ

(İkinci Dönem Gerçekleştirilecek

 1. Hafta: Bir Bilim Dalı Olarak İktisat, İktisadın Temel Kavramları
 2. Hafta: Avrupa İktisat Tarihinin Ana Evreleri -Marksizm ve Sosyalist Düşüncenin Doğuşu, Sanayi Devrimi, Endüstrileşme ve Sömürgecilik-
 3. Hafta: Sanayi Toplumu ve Modern İktisat Düşüncesinin Temelleri
 4. Hafta: 2. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Kapitalizm Dönemi ve Neoliberalizm
 5. Hafta: Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün İlkeleri ve Sosyal Yapı
 6. Hafta: Tımar ve Vakıf Sistemleri/Esnaf Birlikleri ve Narh Sistemi
 7. Hafta:Modern İktisat Düşüncesinin Osmanlı Türkiye’sine Girişi ve Yayılma Kanalları

 

 

ÖN KAYIT:

Error: Contact form not found.